Λαποτρύπι

Γαργαφίας Κρήνης & Πεσόντων,
Ερυθρές (Κριεκούκι) Αττικής
Τ.Κ. 19008